top of page
Proč právě Klokánek?
 • Děti lze přijímat nejen na základě předběžného opatření nebo rozsudku, ale i bez soudního rozhodnutí na žádost rodičů (zák. zástupců) nebo na žádost OSPOD s následným souhlasem rodičů – lze tedy pomoci rychle, kdy je to právě zapotřebí. Zlepší-li se podmínky v rodině, lze pobyt rychle ukončit a dítě vrátit domů.

 • Děti lze přijímat i na základě jejich vlastní žádosti a poskytovat jim péči i proti vůli rodičů až do té doby, než soud rozhodne o předběžném opatření.  Je tak možno zajistit rychlou pomoc dětem na útěku z rodiny, často jde o děti týrané, zanedbávané a zneužívané.

 • Lze přijímat celé skupiny sourozenců bez ohledu na věk, nedochází tedy k jejich další traumatizaci v důsledku rozdělování do různých zařízení zdravotnických (děti do tří let) či školských (děti starší tří let).

 • Děti se přijímají přímo „z terénu“, bez zbytečného pobytu v diagnostickém ústavu, kde jsou společně ve stejném režimu děti bez poruch chování s dětmi výrazně narušenými, agresivními, s anamnézou prostituce, trestné činnosti, toxikománie apod. (děti bez těchto problémů jsou kromě psychické deprivace zvýšeně ohroženy šikanou i mravním zpustnutím).

 • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  provozuje  rodinnou péči v objektech se služebními byty na bázi nepřetržité týdenní střídavé péči dvou stabilních „tet“ po všech stránkách tak jako v rodině – nedochází tedy k opožďování dětí ani k jejich psychické deprivaci – mají stejné množství podnětů a citové saturace jako dítě vyrůstající např. u příbuzných.

 • Péče o děti v Klokáncích je průměrně o padesát tisíc korun na dítě a rok lacinější než ústavní výchova (v ústavní výchově 250 až 550 tisíc korun na dítě ročně), přestože v jednom bytě je poskytována péče mnohem menšímu počtu dětí než v dětských domovech a jiných ústavech (zpravidla dvěma až čtyřem). V dětských domovech bude i po snížení počtu dětí ve výchovné skupině počet dětí vyšší (minimálně šest, maximálně osm oproti současným až dvanácti dětem ve výchovné skupině). Po snížení počtu dětí skupinách, které zákon o ústavní výchově ukládá již od 1. 7. 2004, vzrostou náklady na ústavní výchovu o další desetitisíce korun na dítě a rok v důsledku zvýšených mzdových nákladů.

 • V Klokánku je „teta“ (příp. i „strýc“) s dětmi v bytě i v noci a svou přítomností a uklidňováním (např. při nočních děsech nebo pláči dětí) jim dodává pocit jistoty a bezpečí. Naproti tomu v dětských domovech je obvykle jen jedna noční vychovatelka na celý ústav, příp. patro.

Čím je Klokánek Výjmečný?

​Klokánek je jediný typ zařízení v republice, který se svým způsobem péče o děti nejvíce přibližuje rodinnému způsobu života. Děti bydlí s tetou v samostatných bytech, kde se společně starají o svou domácnost, vaří si, uklízejí, hrají si a připravují se do školy. O víkendech podnikají výlety, chodí na koupaliště i do kina, o prázdninách jezdí na tábory. Navštěvují společně školu jako ostatní děti z okolí, velké děti dojíždějí do okolních měst, kde chodí do středních škol a učilišť, které si samy vybraly. Ve svém volném čase chodí ven se svými kamarády i spolužáky, starší děti už jezdí samostatně i mimo Dolní Benešov. Navštěvují kamarády, rodiče, příbuzné i známé. V Klokánku nenajdete žádné společné vývařovny, prádelny nebo jídelny, žádné denní či noční vychovatelé. Děti mají své tety a strejdy, kteří se snaží, aby po dobu, co jsou tady byly spokojené, usměvavé a šťastné!

Veřejný závazek

Fond ohrožených dětí na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky.

Cíle a způsoby činnosti ZDVOP

Poslání a hlavní směry činnosti

Posláním spolku Fondu ohrožených dětí je pomoc dětem, které vyrůstají mimo vlastní rodinu v institucionální nebo náhradní rodinné péči nebo jejichž vývoj ve vlastní rodině je ohrožen v důsledku týrání, zanedbávání, zneužívání nebo jež jsou i z jiných důvodů sociálně ohroženy.
 

Hlavní směry činnosti organizace:

1. vzájemná pomoc a podpora pěstounů, poručníků a osvojitelů, jakož i budoucích pěstounů, poručníků a osvojitelů, kteří se spolčili ve FOD, i jejich děti,
2. výkon sociálně-právní ochrany dětí na základě pověření podle zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění,
3. poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění na základě registrace (aktuálně zrušena),
4. právně – propagační činnost v zájmu zlepšení ochrany dětí v ČR,

Poslání FOD Klokánek Dolní Benešov

Klokánek Dolní Benešov nabízí přechodnou péči rodinného typu dětem z celé republiky ve věku 0 – 18 let, které z vážných důvodů nemohou zůstat ve své rodině a kterým jsme schopni zajistit uspokojení základních životních potřeb. Během pobytu je o děti pečováno do doby, dokud se nemohou vrátit zpět domů nebo do rodiny náhradní, případně do jiného zařízení dlouhodobé péče.
 

„Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.“ (dle zákona SPOD)

Cílová skupina

Klokánek přijímá děti ve věku 0 – 18 let.
 

Neposkytujeme péči dětem, které potřebují nepřetržitý nebo každodenní lékařský dohled, jelikož Klokánek není zařízení se zdravotnickým personálem, nemá bezbariérový přístup atd.
 

Provoz zařízení je nepřetržitý.

Cíle Klokánku

1.      Poskytovat přechodnou péči pro děti, co nejvíce podobnou péči rodinné.
 

Děti po přechodnou dobu bydlí v samostatných bytech, kde se o ně starají v týdenních intervalech tzv. tety. Teta má na starost maximálně 4 děti. O děti pečuje po všech stánkách – nakupuje, vaří, hraje si, připravuje se s nimi do školy, stará se o domácnost, dochází s nimi k lékaři, na volnočasové aktivity apod. O děti se kromě tet starají také sociální pracovníci, dále dle potřeb další odborní pracovníci (psycholog, etoped).
 

2.      Vrátit děti zpět do původní rodiny, případně rodiny širší nebo náhradní, v krajním případě do zařízení poskytující dlouhodobou péči.
 

Děti jsou v Klokánku do doby, než se mohou vrátit zpět do své původní rodiny, než je vyřešena jejich rodinná situace.


Rodičům i dětem je poskytováno poradenství a nabízena spolupráce ke zlepšení jejich situace. Rodiče mohou využít dalších nabídek tzv. sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
 

Pokud se děti nemohou vrátit zpět do původní nebo širší rodiny, sociální pracovníci Klokánku spolupracují s příslušnými úřady, aby děti mohly jít do rodiny náhradní, v krajním případně do zařízení poskytující dlouhodobou péči.

Zásady
 • zvláštní přihlédnutí k oprávněným zájmům a právům dětí, jejich ochrana a preference tam, kde se dostávají do střetu se zájmy dospělých osob,

 • komplexnost – péče poskytovaná dítěti i celé jeho rodině, případně dalším zúčastněným osobám,

 • interdisciplinarita – je založena na spolupráci odborníků,

 • důraz na důstojnost – předcházení negativnímu hodnocení,

 • mutlidisciplinární přístup - spolupráce s více organizacemi, je-li to účelné a dítě to navrhuje, či s naším navrhovaným řešením souhlasí,

 • individuální přístup k dítěti - vychází z individuálně určených potřeb dítěte,

 • dodržování práv dětí

 • dodržování lidských práv a základních svobod osob,

 • nabídka více možností řešení - pro rozhodování dítěte,

 • respektování volby dětí - vedeme dítě k tomu, aby bylo za sebe zodpovědné,  s ohledem na jeho rozumové schopnosti,

 • podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování,

 • neutrální, vyvážený a nestranný přístup - zejména, jedná-li se o spolupráci s rodiči, kteří se ocitají v rozvodových a porozvodových situacích,

 • dobrovolnost.

Ochrana práv a chráněných zájmů

Výchozí jsou tyto základní dokumenty:

1.                               Listina základních práv a svobod

2.                               Všeobecná deklarace lidských práv

3.                               Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

4.                               Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

5.                               Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

6.                               Zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád

7.                               Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

8.                               Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád  

9.                               Úmluva o právech dítěte

10.                             Úmluva o právech dítěte

11.                             Etický kodex pracovníka FOD

12.                             Standardy SPOD

13.                             Vnitřní řád zařízení, Provozní řád, Obecný provozní řád dětského hřiště

14.                             Vnitřní metodiky zařízení

Práva dětí

Zařízení se ve své činnosti zavazuje dodržovat základní lidská práva a svobody dětí. Závazek vyplývá z ústavních norem České republiky a mezinárodních úmluv a také z pravidel občanského soužití – dodržování psaných i nepsaných etických a zvykových norem.  
 

Ochrana práv dětí je jedním z hlavních pilířů činnosti zařízení a je rovněž měřítkem kvality poskytovaných služeb. Znalost ochrany práv osob je nutná u všech pracovníků zařízení a zavedení do praxe je podmínkou jeho fungování.
 

Služby poskytované dětem jsou individuálně nastaveny tak, aby byly dětem oporou v záležitostech, které samy nezvládají a potřebují pomoc druhé osoby. Ve všem ostatním se pracovníci zařízení zavazují respektovat samostatnost rozhodování a konání dítěte, respektovat jeho svobodnou vůli a názor. Principem je nabídnout konkrétnímu dítěti právě takovou podporu, kterou ono samo potřebuje.

      Právo na soukromí a osobní život:
Tety vstupují do života dětí, do intimních situací, které vyžadují diskrétnost (asistence při hygieně, toaletě, či oblékání), a musí proto respektovat intimitu a důvěrnost každého tohoto okamžiku a respektovat důstojnost dítěte. Tety musí respektovat přání dítěte na soukromí vždy, když dítě o soukromí požádá. Přítomnost tety při intimních potřebách dítěte je podmíněna souhlasem dítěte, mentálním stavem, věkem a vyzrálostí.

 

      Právo na volný pohyb a odpočinek:
Právo na volný pohyb je jedním ze základních lidských práv.
Dítě má právo na volný pohyb. Volný pohyb dítěte je závislý na věku a rozumových schopnostech dítěte. Pokud dítě projeví zájem o samostatné vycházky mimo areál zařízení, lze je uskutečnit po domluvě s tetou. Děti se mohou volně pohybovat ve veřejně přístupných prostorách zařízení. V případě odchodu dítěte na samostatnou vycházku mimo zařízení, je dítě povinno nahlásit tetě místo pobytu a čas návratu. Každé dítě má nárok na doprovod tety nebo pomocné tety/strejdy při vycházce v rámci aktivizačních činností. Každé dítě má právo na odpočinek.

 

      Právo na kontakt s rodinou, přáteli:

Zařízení principiálně podporuje rodinné a přátelské vazby. Porušování práva na kontakt s rodinou a přáteli je nepřípustné.

Dítě má právo být pravidelně navštěvováno, přijímat telefonáty a telefonovat, má právo přijímat balíčky, dárky, dopisy aj. od rodičů a blízkých.  

Právo dítěte (odděleného od jednoho nebo obou rodičů) udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte (nesprávné zhodnocení situace dítěte v rozvodových sporech).  

Návštěvy jsou povoleny denně. Návštěvám je doporučeno se vždy předem ohlásit, aby se předešlo tomu, že bude dítě mimo zařízení, pokud by jej příbuzní navštívili neohlášeně
 

      Právo na kvalitní prostředí:

Snažíme se o to, aby naše zařízení působilo co nejvíce domáckým dojmem.  Každé dítě má právo vyzdobit si pokoj podle svého přání. Dítě má právo ukládat si věci do skříněk a na poličky, nosit oblečení, ve kterém se cítí pohodlně. Dítě má právo na aktivizaci v rámci společenských her, na výlety, letní tábory, kulturně společenské akce apod.

Dětem nabízíme pomoc v situacích, kdy pomoc potřebují nebo o pomoc požádají. Děti vedeme k samostatnosti. Zajišťujeme dětem hygienické prostředí (úklid, čisté prádlo, hygienické pomůcky). Pomáháme jim při předcházení nepříjemných situací a konfliktů.
 

      Právo vlastnit majetek:

Každé dítě má právo vlastnit majetek. Může s ním nakládat dle svého přání. Finanční majetek dítěte je stále jeho majetkem, přestože mu při jeho spravování pomáhá druhá osoba (teta). Umožňujeme dětem, aby si s sebou do zařízení vzaly běžné věci a aby je běžným způsobem užívaly. Na přání dítěte uložíme majetek na bezpečné místo.
 

      Právo na dostupnost služeb v zařízení i mimo zařízení:

V rámci snahy začlenit dítě do společnosti mimo zařízení, má dítě možnost zapojit se do činností a aktivit mimo zařízení a využívat služeb vně zařízení (děti využívají škol, zájmových kroužků, obchodů mimo zařízení, návštěvy kina, divadla, koncertů, knihovny apod.).
 

      Právo na zdravotní péči:

Neposkytnutí základní nebo odborné zdravotní péče dítěti – nepřípustné. Všechny děti mají právo na zajištění lékařské pomoci a lékařské péče. 
 

      Právo na vzdělání:

Každé dítě má právo na vzdělání a uplatnění v pracovních činnostech. Děti mladšího věku plní povinnost školní docházky. Starší děti dochází na středních a odborné školy dle jejich výběru a možnostech dle prospěchu a zdravotního stavu.

 

Leták - Práva pro děti

Informace pro děti

Co je Klokánek ?
Zařízení Fondu ohrožených dětí pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek je určeno dětem, které se ocitly v náročné životní situaci – například se bojí jít domů, protože se rodiče hádají nebo se bojí tvrdého trestu. Děti sem také přicházejí, pokud rodiče ztratí bydlení. Někdy se také stane, že například táta, maminka nebo jiný rodinný příslušník (babička, děda a podobně), který má děti na starosti, náhle onemocní , musí jít na operaci. Pokud se nenajde nikdo jiný v rodině, kdo by se o dítě postaral, pak může také bydlet na nějakou chvíli v Klokánku. V Klokánku jsou děti úplně malé ( miminka), děti, které chodí do školky, školáci i „velké“ (až 18 leté) děti.

 

Kdy se na nás můžete obrátit?
Cítíš se sám/ sama?

Ubližuje ti někdo ?

Potřebuješ pomoc?
Ubližuješ sám/sama sobě?

Máš z něčeho strach ?

Můžeš se nám ozvat.

 • můžeš nám kdykoli i anonymně napsat na náš e-mail: klokanek.db@fod.cz

 • můžeš nám zavolat přímo na tel. 731 822 514, bude s tebou hovořit sociální pracovnice 

 • můžeš přijít přímo do Klokánku (adresa: Klokánek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov)

Jak to v Klokánku vypadá:

Děti jsou ubytovány v bytech, kde je kuchyně, obývací pokoj s televizí, dětské pokoje, chodba se skříněmi, koupelna a záchod. V každém bytě se vaří, i děti mohou pomáhat a naučit se vařit jednoduchá i složitější jídla. Děti zde mají také k dispozici společný počítač.

Kdo o děti v Klokánku pečuje:

V každém bytě se starají o děti dvě „tety“, střídají se vždy po týdnu. „Teta“  spí  ve svém pokoji v bytě, stará se o děti celý týden – vaří, uklízí, chodí nakupovat, dělá s dětmi úkoly do školy, povídá si s nimi a hraje si s nimi, chodí s nimi ven – na výlety, do obchodu, do kina na koupaliště, atd.

 Kromě tety dětem pomáhá také strejdové, sociální pracovnice (které vyjednávají různé úřední věci  a mohou i radit rodičům), psycholožka ( pokud je něco trápí a potřebují si o tom popovídat),  logopedka, etopedka, dětská lékařka.

Jak děti v Klokánku tráví volný čas:

V Klokánku děti žijí tak, jako by byly v rodině u známých či příbuzných – chodí do školy ( pokud je to možné, chodí dál do „své“ školy , do které chodily, než přišly do Klokánku), mohou chodit samostatně na vycházky, pokud to teta dovolí, některé děti tráví víkendy a volný čas se svojí rodinou. Děti chodí do zájmových kroužků a do sportovních oddílů – podle zájmu.

Pravidla Klokánku pro děti

Pravidla Klokánku pro malé děti

Práva rodičů
 • kontakt s dítětem,

 • odpovědnost – pokud nebyl dán podnět k jejímu omezení, pozastavení, zbavení při týrání, zneužívání, nezájmu,

 • právo na informace o dítěti,

 • právo rozhodovat o podstatných otázkách ve výchově dítěte, vyjadřovat se k nim.


Některá práva jsou limitována ustanoveními Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a trestního zákona, zejména jedná-li se o ohrožení života dítěte a pracovník je tedy povinen oznámit takovou skutečnost, která nasvědčuje poškozování dítěte příslušnému orgánu SPOD a poskytnout mu součinnost v případě, že jde o podezření na trestný čin, pak je pracovník vázán povinností tuto skutečnost orgánu činnému v trestním řízení oznámit a taktéž mu poskytnout nezbytnou součinnost.

Leták - Pravidla Klokánku pro rodiče

Postup při porušení práv

 - Každé porušení práv je řádně prošetřeno ředitelkou zařízení, případně jeho nadřízeným, nejdéle do 30-ti dní.
 - Porušení práva je vždy rozebíráno z pohledu všech zúčastněných stran. S dítětem i pracovníkem, který se porušení práva dopustil, je neodkladně veden rozhovor o situaci. Dále je rozhovor veden s případnými svědky události, s každým zvlášť, odděleně. 
 - Vždy se ředitelka zabývá tím, zda došlo k porušení práv záměrně nebo nezáměrně, tedy nedopatřením. 
 - Dojde-li k porušení pravidel nedorozuměním, je pracovník na porušení práva upozorněn a je veden k omluvě dítěti. Stane-li se obdobná situace opakovaně 3x, je pracovník verbálně napomenut. 
 - Dojde-li k porušení práva záměrně, je pracovník veden k omluvě a verbálně napomenut. Dle závažnosti míry porušení práv může dojít i ke snížení osobního ohodnocení, v krajním případě i k rozvázání pracovního poměru.
 - V případě týrání či zneužívání dítěte - FOD vyhodnocuje toto chování jako hrubé porušení pracovní kázně. S pracovníkem je ukončen pracovní poměr. Pracovníci, kteří o zneužívání, využívání či týraní věděli a nezakročili, jsou také vinni a to nejen morálně. FOD vyhodnocuje toto chování také jako hrubé porušení pracovní kázně, vedoucí k ukončení pracovního poměru.​

Leták stížnosti pro děti

Prostředí a podmínky

Svěřené děti bydlí v samostatných bytech, kde se o ně starají v týdenních intervalech tzv. tety, případně strýc. Vybavení a úprava bytu je schváleno hygienickou stanicí v místě Klokánku, které dává přivolení k provozování sociálně-právní ochraně dětí v klokánku i v konkrétních bytech.
Teta má na starost maximálně 4 děti. O děti pečuje po všech stánkách - nakupuje, vaří, hraje si, připravuje se s nimi do školy, stará se o domácnost, dochází s nimi k lékaři, na volnočasové aktivity apod. Tety jsou v klokáncích střídavé a denní. Střídavá teta má na starost konkrétní byt a děti vždy na celý týden. Denní teta vypomáhá střídavé tetě dle potřeby. O děti se kromě tet starají také sociální pracovníci, dále dle potřeb další odborní pracovníci (psychologové,  apod.). Děti jsou v Klokánku do doby, než se mohou vrátit zpět do své původní rodiny, než je vyřešena rodinná situace, nejdéle však na dobu jednoho roku. 
Rodičům i dětem je poskytováno poradenství a nabízena spolupráce ke zlepšení jejich situace. 
Klokánek v Dolním Benešově (dále jen zařízení) funguje již od roku 2001 v budově bývalého učiliště na Osadě Míru 313. 
Klokánek nabízí přechodnou rodinnou péči pro děti z celé republiky a usiluje o to, aby děti šly co nejdříve zpět do biologické rodiny nebo do náhradní rodiny. Během pobytu jsou dětem poskytované služby s cílem děti aktivizovat a podpořit jejich zdravý vývoj.
Budova bývalého odborného učiliště je situována na konci městečka u sportovního areálu. 
Okolí je vhodné k turistice, cykloturistice a dalšímu rekreačnímu využití. K budově přiléhá oplocená zahrada s prolézačkami a dětským hřištěm. 
Od roku 2013 je v provozu 7 bytů, kapacita je 28 dětí. Dále je k dispozici terapeutická místnost, 4 kanceláře, pracovna pro odborné pracovníky, sklad potravin, sklad drogerie a zázemí pro pracovníky.
Budova není bezbariérová.
Byty jsou vybaveny způsobem odpovídajícím jejich užívání (podle věku umístěných dětí dochází k případnému přesunu a doplnění vybavení).
Obývací pokoje + kk nebo samostatné kuchyně – jídelní kouty, kuchyňské linky, sporáky, lednice, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice.
Pokoje - sedací soupravy, konferenční stolky, dětské postýlky, válendy, komody, pokojové stěny s úložným prostorem, skříně, psací stoly a židle, boxy na hračky, hrací předložky a koberce, police a drobné bytové doplňky.
Koupelny – plně vybavené (umyvadla, vany, pračky, koupelnový nábytek).
WC – samostatné WC boxy. 
Předsíně – předsíňové stěny, botníky. 
Všechny prostory jsou zkolaudovány a hygienicky posouzeny. Vnitřní prostory zařízení odpovídají hygienickým a protipožárním předpisům. 
V jednom bytě je pes – zlatý retrívr.
Navštěvní místnost je umístěna v přízemí naproti hlavního vchodu.
Kanceláře sociálních pracovníků jsou umístěny v přízemí budovy vpravo.
Tato budova není ve vlastnictví Fondu ohrožených dětí. Vlastníkem budovy je Město Dolní Benešov, u kterého je zařízení v nájemním vztahu. 
V blízkosti zařízení (cca 300m) se nachází autobusová zastávka. Vlakové nádraží (zastávka Zábřeh, zastávka Dolní Benešov)je od zařízení vzdálené cca 2 km.
Budova zařízení není označena grafickým poutačem. 
U vstupních dveří jsou instalované zvonky s hlasovým reproduktorem, které jsou propojené s kancelářemi v přízemí a jednotlivé byty v celé budově.
Jednání s přicházejícími osobami probíhá obvykle v kanceláři sociálních pracovnic nebo v bytě.

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Zařízení Klokánek má v písemné formě vypracované informace o zařízení. Ty jsou dětem a jejich zákonným zástupcům předány při prvním jednání při osobním pohovoru. Dále jsou poskytovány pracovníkům OSPOD, veřejnosti i jiným institucím, které s námi spolupracují,
Dětem informace o zařízení a poskytované péči podává teta nebo sociální pracovník. Ty dítěti vysvětlují vše spojené s jeho pobytem v zařízení, jsou mu oporou a plně k dispozici, 
Laická a odborná veřejnost, potenciální zájemci o pobyt, orgány OSPOD, soudy, lékaři se mohou o Klokánku dozvědět také prostřednictvím:

Informace poskytuje zařízení zájemci takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby byly srozumitelné a zájemce se mohl rozhodnout, zda nabízené služby využije či nikoli.  Informace vždy podáváme s ohledem na věk a vyspělost dítěte i osob, které s dítětem přichází, doprovází jej.

Číslo pohotovostního telefonu 731 822 514 je veřejně přístupné a objevuje se na všech propagačních a jiných materiálech zařízení. Pohotovostní telefon je 24 hodin k dispozici zájemcům o umístění dítěte. Pohotovostní telefon má zpravidla na starost sociální pracovnice zařízení.  


Právo dítěte na informaci

Každé dítě má právo na informace o jeho situaci. Při sdělování informací přihlížíme k věku a mentální vyzrálosti dítěte. Dítě má právo nahlížet do spisu, který o něm vede sociální pracovnice – viz. standart č. 13.5 Pravidla nahlížení do dokumentace dítěte 
Dětem se snažíme vytvořit bezpečné prostředí a být jim nablízku po celou dobu pobytu.   

 

Práva rodičů
·         Kontakt s dítětem.
·         Rodičovská odpovědnost - pokud nebyl dán podnět k jejímu omezení, pozastavení, zbavení.

·         Právo na informace o dítěti.

·         Právo rozhodovat o podstatných otázkách ve výchově dítěte, vyjadřovat se k nim.

Podpora přirozeného sociálního prostředí

       Právo dítěte na kontakt s rodinou, přáteli

Zařízení podporuje rodinné a přátelské vazby. 
Dítě má právo být pravidelně navštěvováno, přijímat telefonáty a telefonovat, má právo přijímat balíčky, dárky, dopisy aj. od rodičů a blízkých.
Právo dítěte udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte.
Návštěvy jsou povoleny denně. Návštěvám je doporučeno se vždy předem ohlásit, aby se předešlo tomu, že bude dítě mimo zařízení, pokud by jej příbuzní navštívili neohlášeně
ZDVOP Klokánek poskytuje rodičům či osobám odpovědným za výchovu dítěte při přijmu dítěte i během jeho pobytu informace týkající se kontaktů s dítětem, především o tom:

·         za jakých podmínek se mohou s dítětem vídat,
·         zda a kdy je možné s dítětem opustit Klokánek,
·         co musí udělat pro to, aby byl vydán souhlas k přechodnému pobytu dítěte,
·         kdy může vedoucí zrušit, ukončit nebo nedovolit zájemci návštěvu,
·         kdy a z jakého důvodu nebude kontakt dítěte s rodičem umožněn,
·         o návštěvním řádu zařízení apod.

Rodičům jsou předány při přijetí dítěte Pravidla Klokánku pro rodiče Děti mohou navštěvovat také jejich kamarádi, spolužáci. Návštěva se může uskutečnit v bytě, v návštěvní místnosti, na zahradě Klokánku.

 

        Kontakt dítěte s rodinou

V souladu s přáním dítěte vytváří zařízení příležitosti pro smysluplné vztahy mezi dítětem a jeho rodinou a dalšími blízkými lidmi.
 

Rodiče mohou dětem:
·         telefonovat 
·         psát dopisy, posílat balíčky
·         navštěvovat
·         chodit s nimi na procházku
·         trávit s nimi víkendy, prázdniny apod. 

 

Kontakt dítěte s rodičem i dalšími osobami může probíhat:

·         v zařízení – v návštěvní místnosti, v bytě, v zahradě Klokánku 
·         mimo zařízení - bez časového omezení, ale s návratem dítěte na noc do zařízení 
·         mimo zařízení -  přes noc  na základě písemné nebo ústní žádosti osoby, u které se dítě bude zdržovat, žádost obsahuje termín a adresu pobytu dítěte 
·         pokud je dítě do Klokánku svěřeno na základě soudního rozhodnutí, lze takový pobyt povolit jen po předchozím písemném souhlasu místně příslušného OSPOD – viz. § 30 zákona o SPOD, ve znění pozdějších předpisů.  
·       pokud je dítě svěřeno na základě Dohody se zákonným zástupcem, lze takový pobyt povolit u jiných fyzických osob jen po předchozím písemném souhlasu rodičů nebo jiných zákonných zástupců, pokud v získání tohoto souhlasu nebrání jiná překážka. viz. § 30 zákona o SPOD, ve znění pozdějších předpisů. 
·       pokud je dítě svěřeno na základě žádosti OSPOD se souhlasem zákonného zástupce nebo jiné osoby odpovědné za výchovu, lze takový pobyt povolit na základě písemného souhlasu zákonného zástupce nebo jiné osoby odpovědné za výchovu. Současně žádáme OSPOD o vyjádření k přechodnému pobytu tak, abychom měli aktuální informace o prostředí, ve kterém bude dítě pobývat.
·       kontakt dítěte s rodinou je ovlivněn tím, zda má rodič plná práva ve vztahu k dítěti, či došlo k jejich omezení nebo zbavení. 

Kontakt dítěte s dalšími rodinnými příslušníky je ovlivněn i tím, na základě jakého způsobu bylo dítě přijato do Klokánku:
·         Dohoda se zákonným zástupcem stanovuje podmínky a způsob osobního, telefonického a písemného styku dítěte s dalšími osobami a vymezuje okruh osob, se kterými se dítě může stýkat a s kterými ne. 
·         Rozhodnutí soudu, žádost OSPOD, žádost dítěte – má-li někdo další zájem vídat se s dítětem, je odkázán na příslušný OSPOD, který se k dané osobě vyjádří.

Při kontaktu s dalšími osobami je vždy přihlédnuto k přání dítěte. Dítě je vždy dotazováno, při rozhovoru se sociální pracovnicí, na to, zda se chce s osobou setkat a za jakých podmínek (zda mimo zařízení nebo vně, za účasti další osoby nebo samo atd.).

 

Tzv. asistovaný kontakt, tedy kontakt dítěte s další osobou za účasti jiné osoby (více osob), může být realizován za účasti:
-         pracovnic Klokánku,
·         pracovnic OSPOD,
·         psychologa zařízení
·         pracovnic jiné organizace, o kterou dítě nebo osoba požádá (v takovém případě se s pracovníkem předem seznámíme
a dohodneme se na spolupráci)

 

Odmítá-li dítě kontakt se zákonným zástupcem, je věc konzultována s psychologem zařízení či jiným odborníkem. V navazování vztahů je pak pokračováno dle pokynů odborníků. Dítě se snažíme pro příště v kontaktu podpořit. Ředitelka nebo jí pověřený pracovník má právo zakázat nebo přerušit návštěvu rodičů nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí, jde-li o děti umístěné v zařízení na základě rozhodnutí soudu. Ředitelka zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy sociálně-právní ochrany, pokud jde o zamítnutí žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte o povolení pobytu mimo ZDVOP. Nadřízeným správním orgánem ředitelky je krajský úřad, v jehož obvodu se nachází adresa sídla ZDVOP.
Návštěvy rodičů na bytě jsou možné jen tehdy, pokud nejsou na bytě ostatní děti.  

 

Telefonický kontakt:
V Klokánku je k dispozici služební mobil, který slouží především ke kontaktu dětí se svými rodiči a dalšími blízkými osobami.

 

 • Telefonování služebním mobilem (724 667 604, 724 667 736)
  ·           na služební telefon mohou dětem volat blízké osoby,
  ·         děti mohou telefonovat denně ze služebního telefonu, a to především rodičům, příbuzným a kamarádům. 
  Každý telefonát z jejich strany je zapsán do Knihy hovorů, která je vždy u služebního telefonu, 
  ·         telefon slouží dále i „tetám“ k vyřizování pracovních záležitostí (škola, lékař apod.).

   

 •  Telefonování vlastním mobilem
  ·         dítě má právo užívat svůj vlastní telefon ke komunikaci s  blízkými, kamarády, přáteli,
  ·         pokud někdo na mobil píše či volá a dítěti se to nelíbí, může to říci tetě,
  ·        budou-li dítě kontaktovat rodiče, řekne to „tetě“. Dítěti je vysvětleno, proč je důležité, aby se o hovoru dítěte s rodičem vědělo, a to především z důvodů ochrany dítěte a zaznamenávání zájmů rodiče, příbuzných, osob blízkých o dítě.

   

Poštovní/písemný kontakt:
Děti mají právo na soukromí a na listovní tajemství. Pokud dítěti přijde dopis/balík, musí být jeho právo respektováno. 
Soc. pracovnice nebo teta vždy dítěti nabídnou možnost seznámit se s dopisem či balíkem společně, za jejich přítomnosti. Je mu vysvětleno, proč je důležité, aby pracovnice věděly, kdo dítě kontaktuje apod. (zájem rodičů, kontakt s cizí osobou, nebezpečnost obsahu balíku apod.). Pokud jde o dítě, které neumí číst, pomůže mu vždy pracovník zařízení.
Ředitelka zařízení nebo jí pověřený pracovník jsou oprávněni být přítomni při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení, a provést o tom záznam do spisové dokumentace o dítěti.
Doručená pošta dětí se zapisuje do knihy doručené pošty a do spisu dítěte.


       Omezení kontaktů
Kontakt s rodinou dítěti nemůže být odepřen z důvodu porušování pravidel, špatných známek apod. 
K omezení kontaktu může dojít jen za předpokladu, že je takto soudem rozhodnuto. V takovém případě musí např. návštěvy rodiny probíhat v prostorách Klokánku, za přítomnosti pracovníka zařízení aj.
Kontakt dítěte s rodinou může být též dočasně omezen, pokud si dítě kontakt samo nepřeje. Obracíme se v tomto případě na psychologa, který se na toto téma zaměří s dítětem. Dítě se snažíme k příští návštěvě podporovat.
Kontakt dítěte s rodinou může být též dočasně omezen, pokud probíhá policejní vyšetřování z důvodu podezření ze spáchání trestného činu na dítěti a to do odvolání policie a příslušného orgánu sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD). Kontakt dítěte s rodinou může být též omezen, pokud je rodič pod vlivem omamných látek či alkoholu, je agresivní vůči svému dítěti apod. Rodiči se vysvětlí, že kontakt dítěte s ním není t. č. vhodný a domluví se na dalším možném setkání. Situaci je potřeba posuzovat individuálně, s ohledem na pravidla zařízení.

Personální a organizační zajištění  

Struktura, počet pracovníků i jejich vzdělání a dovednosti by měly odpovídat optimálnímu počtu pracovníku s ohledem na počet dětí. Na kapacitu 28 dětí v Klokánku je potřeba mít tyto pracovníky:

·         ředitelka zařízení
·         provozní vedoucí
·         sociální pracovnici, nejméně 1 na 10 dětí 
·         1 „střídavá teta“ se může starat max. o 4 děti
·         zařízení může využívat pomoc tzv. denní/pomocné tety
·         zařízení může využívat vlastního psychologa, etopeda, logopeda
·         údržbu zařízení může vykonávat údržbář

 

Strukturu a počet pracovníků schvaluje na základě svých pravomocí předsednictvo FOD, vychází z charakteru a z kapacity zařízení. Struktura se v návaznosti na rozsah poskytovaných služeb i konkrétních personálních podmínek může aktuálně měnit.

Přijímání dětí do zařízení

Příprava na příjem
 

Dítě může být do zařízení přijato:

·         na základě žádosti zákonného zástupce 
·         na základě žádosti OSPOD  
·         na základě rozhodnutí soudu 
·         na základě žádosti samotného dítěte

 

Prvotním impulsem je většinou telefonní dotaz od rodiče, OSPOD či jiné osoby (pracovník jiné NNO, příbuzný dítěte atd.) ohledně volného místa v našem zařízení. V případě, že volné místo nemáme, jsme nuceni žadatele odmítnout. Odmítnuté žadatele zapíšeme do Evidence žádostí o umístění v Klokánku.  Doporučujeme jiné volné místo v Klokánku v rámci ČR nebo ZDVOP zřizovaná jiným subjektem. Stav volných míst v Klokánkách po ČR se aktualizuje každé pondělí emailovou poštou. 
Pokud volné místo v zařízení máme a dítě spadá do naší cílové skupiny, zjišťujeme základní informace o dítěti.
Pro umístění dítěte do bytu je nutno znát jeho věk a pohlaví, abychom věděli, zda je možné dítě do stávající skupiny dětí v bytě zařadit.
Přijímáme celé sourozenecké skupiny.
Důležitá je pro nás i informace, zda dítě nevyžaduje celodenní zdravotní dohled – pro tyto děti nejsme přizpůsobeni. Vždy zájemce odkážeme na příslušný OSPOD (nevolá-li sama pracovnice OSPOD). 

Pravidla Klokánku
Vnitřní řád Klokánku
Informativní leták
Leták pro děti
Leták Klokánku Dolní Benešov

Plán sociálně-právní ochrany dítěte umístěného v ZDVOP

Proces plánování s dítětem je realizován v průběhu celého pobytu dítěte v zařízení.
K plánování průběhu pobytu, k čemu by pobyt dítěte měl směřovat, slouží Individuální plán.
ZDVOP ve spolupráci s dítětem, se zákonným zástupcem nebo s obecním úřadem obce s rozšířenou působností projedná požadavky, očekávání, cíle a účel pobytu dítěte v zařízení. Toto vždy formuluje v souladu s nejlepším zájmem dítěte a výkonem OSPOD.
ZDVOP je povinen vypracovávat plán sociálně-právní ochrany dítěte umístěného v zařízení.


KDO plánuje

IP tvoří:

·         dítě (vše je závislé na věku a vyspělosti dítěte),
·         OSPOD,
·         sociální pracovník zařízení, který je za tvorbu IP zodpovědný, 
·         tety pečující o dítě,
·         zákonný zástupce nebo jiná osoba odpovědná za výchovu,
·         psycholog, etoped, logoped,
·         případně pracovník jiné organizace poskytující rodině a dětem své služby.

 

ZDVOP má pro vytváření, koordinaci průběhu a vyhodnocování naplňování IP pro každé dítě určeného zaměstnance (sociálního pracovníka). Jedná se vždy o tzv. klíčového pracovníka dítěte – sociálního pracovníka, který má dítě v průběhu pobytu na starost (administrativa, podávání zpráv, povinnosti podle SPOD aj.). Maximální počet dětí na 1 sociálního pracovníka je 10.

Předávání informací

Zákonní zástupci, příbuzní, cizí osoby

Oba rodiče mají právo na informace o dítěti – v jakékoliv formě, v intervalu, na kterém se dohodneme.
Rodiče dítěte jsou informováni vždy, pokud dojde např. k úrazu dítěte, k jeho pobytu v nemocnici, k návštěvě odborného lékaře, je-li třeba souhlasu zákonného zástupce, dojde-li k porušení pravidel Klokánku závažným způsobem (např. útěk dítěte, požití alkoholu či drog apod.).
Může nastat situace, že se dítě svěří pracovníkovi Klokánku a požádá ho, aby informace považoval za důvěrné a nepředával je rodičům. V takovém případě je s dítětem hovořeno o tom, zda je třeba rodiče informovat, např. porušení pravidel Klokánku závažným způsobem, těhotenství dítěte aj. Pokud ano, vedeme dítě k tomu, aby tak učinilo, nabídneme mu k tomu naši pomoc a podporu.
Je-li dítě přijato na Dohodu se zákonným zástupcem, pak rodič v Dohodě vymezí, jaké další osoby (např. druhý rodič, sourozenci, prarodiče, další příbuzní, sousedé atd.) mohou být o pobytu dítěte informovány. 
Chce-li se informovat o dítěti osoba, kterou rodič v dohodě nevymezil, nemohou být této osobě podány žádné informace o dítěti.
Pokud je dítě do zařízení svěřeno na žádost OSPOD či soudním rozhodnutím, tak cizím osobám informace o dítěti neposkytujeme. Odkazujeme je na příslušný OSPOD.  


Předávání informací mezi Klokánkem a OSPOD, soudem, PČR, KÚ

FOD je osoba pověřená MPSV výkonem sociálně-právní ochrany dětí podle § 48 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a v důsledku toho má následující povinnosti:

 •      oznámit obci s rozšířenou působností skutečnosti nasvědčující, že jde o děti, na které se vztahuje sociálně-právní ochrana dětí;

 •      poskytnout na výzvu orgánů sociálně-právní ochrany dětí údaje potřebné pro poskytnutí sociálně-právní ochrany, jde-li o podezření z týrání, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o ně;

 •       sdělit soudu skutečnosti, které mají význam pro řízení a rozhodnutí;

 •       oznamovat podezření ze spáchání trestných činů na dětech orgánům činným v trestním řízení;

 •       poskytnout na dožádání informace Policii ČR.

OSPOD je informován vždy, dle místa trvalého bydliště dítěte. Klokánek je povinen zaslat Hlášení o přijetí dítěte, vyžádat si potvrzení důvodnosti pobytu pro účely výplaty státní příspěvku. Po ukončení pobytu je na OSPOD zasláno Hlášení o ukončení pobytu.
Pracovník Klokánku se dohodne s příslušným pracovníkem OSPOD, jak často a v jaké formě si budou předávat informace – osobně, telefonicky, písemně (zprávy, které obsahují důležité informace o pobytu dítěte v zařízení jako jsou: adaptace, školní prospěch, chování, kontakty s rodinou, spolupráce s rodiči, naplňování IP apod.

Ukončení péče ve ZDVOP

Péče o dítě v zařízení může být ukončena plánovaně nebo může skončit náhle. V průběhu pobytu může dojít i k významné změně v životě dítěte a rodiny, která nesouvisí s odchodem ze zařízení.


Ukončení pobytu:

     Plánovaný návrat dítěte domů
·         písemné ukončení dohody o umístění dítěte ze strany zákonného zástupce,
·         písemné ukončení dohody o umístění dítěte ze strany zařízení (přichází v úvahu jen výjimečně z důvodu výchovné nezvladatelnosti nebo agresivity     
     dítěte ohrožující ostatní děti),
·         vykonatelné soudní rozhodnutí,
·         ukončení žádosti OSPOD.

     Důvody pro ukončení pobytu ze strany zařízení:
·         vyřešení situace rodiny,
·         výjimečně ukončení dohody ze strany zařízení pro nezvladatelnost nebo agresivitu u staršího dítěte.

     Důvody pro ukončení pobytu ze strany zákonného zástupce:
·         písemné ukončení dohody o svěření dítěte ze strany zákonného zástupce, obvykle po vyřešení situace, kvůli které byl ZDVOP vyhledán,
·         ukončení písemné dohody o umístění dítěte i bez uvedení důvodů ze strany zákonného zástupce. Pokud by však dítě bylo návratem domů ohroženo, informujeme orgán sociálně-právní ochrany dětí, který má možnost podat návrh k soudu na vydání předběžného opatření o umístění, resp. ponechání dítěte v zařízení.


Má-li být ukončen pobyt dítěte v zařízení, je se všemi zúčastněnými osobami vždy předem jednáno – se zákonnými zástupci, s pracovníky OSPOD. Vždy je zjišťován názor dítěte.


Je-li zřejmé, že se dítě vrátí zpět do své rodiny, je s ním o tomto hovořeno. Sociální pracovnice informuje dítě. Zároveň informuje tety, které o dítě pečují, aby s ním o návratu mohly hovořit, pomohly mu sbalit osobní věci a aby mu připravily „rozlučku“ se všemi ostatními v zařízení. Rovněž se dítě rozloučí ve školském zařízení, teta mu pomůže zakoupit kytičku pro paní učitelku a sladkosti pro spolužáky.

Vyřizování a podávání stížnosti

Stížnost může podat dítě, zákonný zástupce (jím pověřená osoba), pracovníci v zařízení, občan samostatně. Vůči tomu, kdo podá stížnost, nemohou být vedeny sankce a nelze jej trestně stíhat. Děti jsou informovány o možnosti podání stížnosti ústně a písemně (formou informativního letáčku) při příjmu.


Kdo, kdy a jak může podat stížnost 


Kdokoliv, kdykoliv a jakýmkoliv způsobem.


Děti:
Děti si mohou stěžovat ústně, písemně, elektronicky a anonymně. 
Děti si mohou stěžovat tetě nebo sociálnímu pracovníkovi, případně nadřízenému pracovníka, na kterého se stížnost vztahuje. Pokud si dítě stěžuje jinému pracovníkovi, ten tuto stížnost postoupí dále podle posloupnosti v první větě (tzn. vždy nadřízenému pracovníka, na kterého se stížnost vztahuje). Informace o podání stížnosti viz. Stížnostní řád Pro písemné stížnosti je v zařízení určena Schránka podnětů a stížností (přízemí budovy).
Dítě si může také zvolit zástupce, který bude ve věci stížnosti jednat za něj, tento zástupce může být kterýkoliv pracovník zařízení, rodinný příslušník, pracovník OSPOD či jiná osoba (učitelka,…) - viz. podání stížností dalšími osobami.


Zákonní zástupci nebo jiné osoby pověřené výchovou:
Zákonní zástupci nebo jiné osoby pověřené výchovou si mohou stěžovat osobně, elektronicky a anonymně.
Zákonní zástupci nebo jiné osoby pověřené výchovou si mohou stěžovat tetě, sociálnímu pracovníkovi, ředitelce, vedoucímu, zástupcům. Pokud si zákonný zástupce stěžuje jinému pracovníkovi zařízení, ten tuto stížnost postoupí dále podle (tzn. vždy nadřízenému pracovníka, na kterého se stížnost vztahuje). 
Zákonný zástupce nebo jiná osoba pověřená výchovou může stížnost poslat písemně na adresu zařízení (Klokánek - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov) nebo sepsanou stížnost předá kterémukoliv zaměstnanci Klokánku, který jí předá některému z výše uvedených pracovníků. 
Stížnost může být podána jakoukoliv písemnou formou, měla by však obsahovat tyto náležitosti: jméno osoby, která stížnost podává (pokud nejde o anonymní stížnost), datum podání, předmět stížnosti, adresa stěžovatele, pokud chce stěžovatel odpověď.


Další osoby:
Další osoby si mohou stěžovat osobně, elektronicky a anonymně.
Další osoby (pracovníci jiných organizací a institucí, jiní příbuzní dítěte, kteří nemají právo na informace o dítěti, cizí lidé, učitelé ve škole, lékař aj.) si mohou stěžovat tetě nebo sociálnímu pracovníkovi, případně nadřízenému pracovníka, na kterého se stížnost vztahuje. Pokud si další osoba stěžuje jinému pracovníkovi, ten tuto stížnost postoupí dále podle posloupnosti v první větě (tzn. vždy nadřízenému pracovníkovi, na kterého se stížnost vztahuje). 
Další osoby nemají právo na konkrétní informace týkající se dítěte.
Pro písemné stížnosti je v zařízení určena Schránka podnětů a stížností (přízemí budovy). 


Schránka podnětů a stížností 
 

Schránka podnětů a stížností je kontrolována a vybírána sociálním pracovníkem 2x týdně. Tyto podněty a stížnosti jsou zapisovány do Knihy podnětů a stížností, která se nachází v kanceláři sociálních pracovníků.

V knize se uvádí:
1.      všechny stížnosti, včetně anonymních,
2.      datum podání,
3.      kdo stížnost podal,
4.      kdo a kdy stížnost vyřídil,
5.      výsledek stížnosti,
6.      další podstoupení stížnosti (není povinné).

 

Anonymní stížnosti
 

Anonymní stížnost podána osobně (stížnost, kdy si stěžovatel přeje zůstat v anonymitě nebo neuvede jméno).
Povinnost pracovníka, jemuž je stížnost tlumočena, je zacházet s ní, jako by byla anonymní (stěžovatel si přeje být anonymizovaný). Anonymní stěžovatel si může vybrat kterékoliv pracovníka v zařízení, ke kterému má důvěru, a tomu stížnost sdělit. Tento pracovník stížnost předá sociálnímu pracovníkovi nebo vedoucímu (opět s ohledem na předmět stížnosti).
Anonymní stížnost podaná písemně (stížnost, kdy si stěžovatel přeje zůstat v anonymitě nebo neuvede své jméno).
Ze stížnosti není možno určit pisatele. Na takovýto typ stížnost nelze odpovědět, pokud si pisatel nepřeje odpovědět nějakým konkrétním způsobem (odpověď na anonymizovaný e-mail).
Ze stížnosti lze určit pisatele, ten však deklaruje potřebu zůstat v anonymitě zejména vůči některým pracovníkům zařízení. Takováto stížnost se anonymizuje, a to vymazáním údajů, které by vedly k určení pisatele. Zapíše se do Knihy podnětů a stížností.
Oprávněnými osobami, které stížnosti vyřizují, jsou: sociální pracovník, provozní vedoucí a ředitelka (v případě dlouhodobé absence vedoucí, tato může pověřit k vyřízení stížnosti spadající do její kompetence svého zástupce). Sociální pracovníci mohou vyřizovat stížnosti, které se týkají pouze stížnosti dětí. Ostatní stížnosti, zejména stížnosti na pracovníky zařízení či na chod zařízení, vyřizuje ředitelka, provozní vedoucí nebo předsednictvo FOD.
Stížnost je vyřízena do 8 dnů, ze závažných důvodů nebo z důvodů absence výše uvedeného pracovníka v zařízení do 30 dnů. V případě postoupení stížnosti předsedovi FOD může být lhůta pro vyřízení stížnosti prodloužena až na 60 dnů, přičemž do 30 dnů je stěžovatel obeznámen se započetím řešení stížnosti.
Pokud je stěžovatel s výsledkem stížnosti od předsedy FOD nespokojen, může stížnost podat na nezávislou instituci k prošetření.
Forma oznámení výsledku o vyřízení stížnosti kopíruje formu podání stížnosti, nepřeje-li si ve svém podání stěžovatel výslovně jinak. 
Dle závažnosti pochybení jsou pak rozlišována pochybení menšího charakteru a pochybení charakteru většího. Tato jsou definována mírou a intenzitou porušení pravidel zařízení. Pochybení nižší závažnosti mají pak za následek napomenutí či snížení odměn. Závažná pochybení mohou vést až k rozvázání pracovního poměru. 
V případě písemné stížnosti dítěte je postup při řešení stížností obdobný jako při ústní.
V případě ústní či písemné stížnosti zákonného zástupce. Tyto stížnosti řeší ředitelka zařízení.  Po podrobném prošetření je proveden zápis do Knihy podnětů a stížností. Stížnosti se vyřizují individuálně podle jejich obsahu a závažnosti. S nápravnými opatřeními jsou seznámeny obě strany.


Postupy při řešení stížností


Děti:
Grafické znázornění Vyřizování stížností. 
Stížnosti dětí řeší vždy sociální pracovnice zařízení.
Dítě si může stěžovat na tetu, na jiné pracovníky či na chod zařízení. Ve všech případech se sociální pracovník snaží důsledným šetřením zjistit, zda je stížnost dítěte oprávněna či neoprávněna. V případě neoprávněné stížnosti provede zápis do Knihy podnětů a stížností. Dítěti vysvětlí důvody neoprávněnosti stížnosti. V případě, že sociální pracovník shledá stížnost jako oprávněnou, provede nápravná opatření a rovněž vše zapíše do Knihy podnětů a stížností.
V případě ústní i písemné stížnosti dítěte na tetu (strava, zákaz TV, zákaz PC, zákaz oblíbené činnosti, zasahování do práv dítěte, nevhodné oslovování dítěte, ponižování, nepřiměřené trestání, strašení aj.), toto řeší sociální pracovník (klíčový pracovník). Pracovník dítě vyslechne a pohovorem s ním se snaží zjistit oprávněnost jeho stížnosti. Pokud pracovník dojde k závěru, že by stížnost mohla být oprávněná, pohovoří o situaci popsané dítětem s tetou. Následně se pracovník snaží sjednat nápravu, a to vysvětlením situace mezi oběma stranami (dítětem a tetou) a sjednáním nápravy ze strany tety (teta zakazuje dítěti chodit ven, ve vnitřních pravidlech zakazovat dítěti chodit ven je nepřípustné, v tomto případě pracovník tetu odkáže znovu na vnitřní pravidla a požádá ji, aby situaci s dítětem napravila, tzn. přehodnotila tento zákaz na mírnější formu zákazu). 

Nápravná opatření mohou být dále následující:
Pokud se jedná o pochybení tety – pohovorem, výtkou, případně upozorněním, že pokud by teta nezměnila výchovné postupy, může to vést k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (po třech napomenutích a zápisech).
V případě, že si dítě přeje být anonymizováno (nechce, aby se o jeho stížnosti teta dověděla), řeší pracovník stížnost obdobně, ovšem bez toho, aby dítě vyšlo z anonymity. Pracovník dítě vyslechne a pohovorem s ním se snaží zjistit oprávněnost jeho stížnosti. Pokud stížnost nebude oprávněná, pracovník s dítětem probere jeho povinnosti a sdělí mu, jaké má teta možnosti, když on své povinnosti neplní. 
Pokud sociální pracovník dojde k závěru, že by stížnost mohla být oprávněná, pohovoří si o situaci popsané dítětem s tetou, a to následovně. Citlivě uvědomí tetu, že s ní potřebuje něco řešit. Čas a místo řešení s tetou domlouvá v závislosti na přítomností dítěte v bytě (celá věc se obvykle řeší v bytě). Znovu s ní probere vnitřní pravidla týkající se povinnosti dítěte a možnosti tety na ně výchovně reagovat. Při diskusi s tetou zvažuje dostatečnost pravidel, v případě, že se ukáže, že jsou nedostatečná, je to podnět k jejich změně. V případě, že teta nepřiměřeně výchovně zasáhla, je použita pouze domluva. V případě, že by se jednalo o hrubé porušení práv dětí, informuje o tomto pracovník vedoucího zařízení. Pracovník vždy zapíše stížnost do Knihy podnětů a stížností. 

 

Zákonní zástupci a jiné osoby odpovědné za výchovu:
V případě stížností zákonných zástupců (jimi pověřených osob) se postupuje následovně:
Stížností zákonných zástupců řeší vždy ředitelka zařízení. Zákonný zástupce si může stěžovat na zařízení obecně, na tetu, na sociální pracovnice či na jiného pracovníka zařízení. Ve všech těchto možnostech stížnosti je nutné šetřením zjistit, zdali je stížnost oprávněna, pokud ano, tak je nutné zajistit nápravná opatření a následně o tomto provést zápis do Knihy podnětů a stížností. V případě neoprávněné stížnosti vedoucí zařízení provede pouze zápis do Knihy podnětů a stížností.
Zákonní zástupci a jiné osoby odpovědné za výchovu jsou se zápisem a s celým vyřízením stížnosti ústně či písemně seznámeni.


Další osoby (pracovníci jiných organizací a institucí, jiní příbuzní dítěte, kteří nemají práno na informace o dítěti, cizí lidé, učitelé ve škole, lékař aj.): 
V případě stížností dalších osob (bez pověření zákonných zástupců) se postupuje následovně:
Stížnosti řeší vždy ředitelka zařízení.
Další osoby si mohou stěžovat na zařízení obecně (celkově na chod zařízení) nebo na pracovníky zařízení.
V případě, že si stěžovatel stěžuje na pracovníky zařízení (tetu, sociální pracovnici, provozního vedoucího aj.), ředitelka zařízení prošetří, zdali je stížnost oprávněna či nikoli. Pokud stížnost oprávněná není, pouze se provede zápis do Knihy podnětů a stížností. V případě, že je stížnost oprávněná, provedou se nápravná opatření a taktéž se záležitost zapíše do Knihy stížností.

Stejně se postupuje v situaci, kdy je stížnost namířena obecně na zařízení.
Stěžovatel obdrží pouze obecnou odpověď.

 

Pracovníci zařízení:
V případě stížností zaměstnanců zařízení se postupuje následovně:
Stížnosti řeší vždy ředitelka zařízení. 
Pracovníci zařízení si mohou stěžovat na provoz zařízení či na konkrétního pracovníka. U obou možností se postupuje následovně. Ředitelka zařízení šetřením zjistí, zda je stížnost oprávněná či nikoli. V případě neoprávněné stížnosti provede zápis do Knihy podnětů a stížností. V případě oprávněné stížnosti následují nápravná opatření a zápis do Knihy podnětů a stížností.
Stížnosti se vyřizují individuálně podle jejich obsahu a závažnosti. S nápravnými opatřeními jsou seznámeny obě strany.
Při vyřizování výše uvedených stížností je nutno postupovat individuálně.
Veškeré podněty a stížnosti je nutno zaznamenat do Knihy podnětů a stížností, kterou spravuje sociální pracovnice.
Stížnost na ředitelku zařízení řeší předsednictvo FOD.
Pokud je stěžovatel nespokojen s vyřízením své stížnosti, pracovníci Klokánku předkládají stížnost vedoucímu pracovníkovi – Monice Chadziandoniové, DiS., popřípadě jejímu zástupci.
Jestliže ani pak není stěžovatel s vyrozuměním spokojen, je stížnost postoupena předsedovi FOD Janu Vaňkovi DiS., popřípadě jeho zástupci, stěžovatel bude vyrozuměn stejně jako u běžné stížnosti.
Při nespokojenosti s vyřízení stížnosti předsedy FOD se stěžovatel může odvolat na adresu Magistrátu hlavního města Prahy, odbor sociální péče a zdravotnictví, Harvátova 145/9,  110 00 Praha 1.


Kontaktní adresy pro stížnosti a podněty
Ředitelka zařízení (popř. určený zástupce)         
Mgr. Lucie Schwanová          
Fond ohrožených dětí – ZDVOP Klokánek Dolní Benešov                                                     
Osada Míru 313
747 22 Dolní Benešov   
lucie.schwanova@fod.cz 
klokanek.db@fod.cz


Předsedkyně FOD (popř. místopředsedkyně)
Hanka Kupková

Fond ohrožených dětí
Na Poříčí 6
110 00  Praha 1

hanka.kupkova@fod.cz

orgán vydávající pověření SPOD
Magistrát hlavního města Prahy
odbor sociální péče a zdravotnictví 
Harvátova 145/9  110 00 Praha 1

 

Kontakt na nezávislé instituce
Kancelář veřejného ochránce práv, 
Údolní 39, 602 00 Brno

 

Personální zabezpečení ZDVOP
bottom of page